Coming out

 • Co je to coming out?

  Coming out chápeme jako proces rozpoznávání a přijetí citové a sexuální orientace či genderové identity a začleňování tohoto aspektu osobnosti do svého osobního a společenského života. Coming out není jednorázová událost „přiznání se“. Je to proces, který zahrnuje uvědomění si sexuální orientace či genderové identity a její vnitřní přijetí (tzv. vnitřní coming out), a dále pak sdílení této informace s nejbližším i širším okolím (tzv. vnější coming out).

  Rodiče, přátelé či další osoby, kterým se LGBT* člověk svěří, procházejí podobným procesem přijetí sexuality svých blízkých jako lidé, kteří procházejí svým osobním coming outem.

  Souvislosti coming outu

  V České republice, i přes zdánlivě tolerantní postoje, stále přetrvává problém negativních postojů k LGBT lidem, ať už ve společenském povědomí, tak především v rodinách. Rozhodující roli při zvládání coming outu hraje přijetí ze strany bezprostředního okolí, především rodiny. Míra odmítnutí ze strany rodičů je výrazně spojena s vysoce rizikovým chováním a psychickými problémy v období dospívání a mladší dospělosti. Nezřídka dochází k přerušení či nabourání rodinných vztahů z důvodů nepřijetí odlišné sexuální orientace jedince. Informovanost veřejnosti je přitom základním předpokladem pro akceptaci LGBT osob.

  * LGBT je zkratka, která se užívá pro souhrnné označení leseb, gayů, bisexuálních a trans osob coby sexuálních a genderových menšin.

 • Proč se vyoutovat?

  Prvním krokem coming outu je rozpoznání a pochopení vlastní identity a její přijetí. To je důležité především pro osobní integritu a možnost prožívat svůj život a navazovat vztahy podle svých sexuálních a emočních preferencí. Rozhodnutí svěřit se někomu dalšímu, je důležité pro to, abyste mohli sdílet svůj život s blízkými lidmi a nemuseli lhát a přetvařovat se před nimi. Coming out rovněž přispívá k obecnému přijetí LGBTIQ osob a podpoře tolerance ve společnosti. Homofobie často vyplývá z neznalosti a strachu z neznámého. Jakmile mají lidé ve svém okolí někoho, kdo se hlásí k LGBTIQ identitě, zjistí, že jejich předsudky jsou neopodstatněné.

   

  Jak na coming out?

  1.   V situaci, kdy se sami srovnáváte se svou identitou, je dobré mít někoho, s kým se můžete podělit o své pocity, nejistoty či pochybnosti. Nejbližší přátelé vám v tom mohou být oporou. Při hledání sebe sama je také důležité mít dostatek informací. Zjistěte si informace na internetu. Seznamte se s dalšími LGBTIQ lidmi – kontaktujte LGBTIQ sdružení nebo se účastněte akcí, které pořádají. Poraďte se s někým, kdo už coming outem prošel.

  2. Promyslete si, komu, co a jakým způsobem chcete sdělit a najděte pro to vhodný čas a místo. Volte jednoduché formulace a řekněte to na rovinu. Přílišné kličkování může člověka, kterému se svěřujete, zmást. A zároveň to budí dojem, že se za to stydíte. Připravte se na to, že člověk, kterému se svěříte, možná bude mít spoustu otázek. Proto si dopředu promyslete odpovědi.

  3.  Svěřte se nejdříve někomu, komu důvěřujete a o kom víte, že jeho postoje k LGBTIQ lidem jsou tolerantní. Nejbližší přátelé jsou zpravidla nejchápavější a budou vám oporou.

  4.   Ponechejte vašim blízkým, kterým se svěříte, čas na to, aby se s novou skutečností vyrovnali. Někteří mohou již něco tušit, pro jiné to naopak bude velkým překvapením. Buďte připraveni i na to, že bezprostřední reakce na váš coming out může být negativní. Stejně jako vám trvalo nějaký čas smířit se s vlastní se LGBTIQ identitou, i pro vaše blízké je vyrovnávání se s touto skutečností procesem, který chce čas.

  5. Pokud jste ekonomicky závislí na rodině a máte důvodnou obavu, že rodiče by váš coming out nepřijali, je lepší, pokud svůj coming out rodičům odložíte na dobu, kdy případná negativní reakce nebude hrozit, nebo budete mít dostatečné vlastní zázemí. Pokud se rodičům rozhodnete svěřit i tak, mějte podporu někoho blízkého, kdo vám pomůže a poskytne zázemí, v případě, že by reakce rodičů byla skutečně negativní.

  6.   Většinou okolí přijme coming out blízkých bez výrazně negativních reakcí. Přesto pokud někdo odmítne váš coming out přijmout, nenechte se tím zdrtit, není to vaše vina. Pokud se postoj daného člověka nezmění ani po čase, je na vás, abyste zvážili, jak moc je pro vás vztah s tímto člověkem důležitý a jakou roli hraje ve vašem životě. Nenechte se tlačit do popírání sama sebe. Máte právo žít svůj život podle toho, kým jste a jak sami chcete, aniž byste museli skrývat svou sexuální orientaci či genderovou identitu.

  7.   Pokud se na základě coming outu stanete obětí šikany nebo diskriminace, neváhejte se obrátit na profesionální pomoc:

  • v případě diskriminace se můžete obrátit na Veřejného ochránce práv nebo konzultujte bezplatnou poradnu InIustitia: http://www.in-ius.cz/
  • můžete se rovněž obrátit na LGBT organizace:
   > Poradna pro sexuální menšiny (Šromova 861, 198 00 Praha 9 – Černý Most; tel: 731 063 278; http://glbtiporadna.unas.cz)
   > PROUD – Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (www.proudem.cz)
   > STUD Brno  (www.stud.cz)
   > GaTe – Gay Teens (www.gejt.cz)
   > Most k naději (MONA) (Jílemnického 1929, 434 01 Most; tel: 476 701 444; http://www.mostknadeji.eu) – linka duševní tísně

   

  Tipy

  • Nenechte se do coming outu nutit. Je to jen vaše rozhodnutí, kdy, komu a jak se vyoutujete.
  • Není dobré svěřit se během hádky nebo konfliktu. Nepoužívejte coming out jak zbraň – s cílem ublížit nebo šokovat.
  • Nemusíte se nechat svazovat kategoriemi. Je jen na vás, jak svou identitu chápete a prožíváte a jak ji nazýváte.
  • Zajímejte se o to, jaká máte práva. Buďte aktivní a zapojte se do života komunity.
  • Oslavte svůj coming out! – je to důležitý krok ve vašem životě, proto buďte hrdi na to, že jste to zvládli!

 • Žijeme ve společnosti, která se často staví negativně k lidem, kteří se odlišují. Učíme se předpokládat, že všichni jsou heterosexuální a genderově konformní. Svěření se se svou identitou je důležitým krokem pro LGBT osobu. Pokud se na vás někdo z vašich blízkých obrátí, aby se vám svěřil se svou identitou, je to výrazem důvěry a významu, který vašemu vztahu ve svém životě přikládá.


  Jak se zachovat, když se mi někdo svěří se svou sexuální orientací nebo genderovou identitou?

  • Snažte se zachovat klid. Vyslechněte si, co vám váš blízký chce svěřit. Uvědomte si, že svěřit se vyžaduje velkou odvahu a důvěru.
  • Pokud cítíte silné emoce jako vztek či zklamání a nejste schopni o tom v dané chvíli mluvit, radši se konfrontaci vyhněte a otevřete diskuzi na toto téma až ve chvíli, kdy jste schopni vyslechnout, co vám dotyčný říká a v klidu si o tom promluvit.
  • I když máte problém tuto skutečnost v danou chvíli přijmout, buďte chápaví a otevření. Dejte ujištění, že váš vzájemný vztah se tím nemění.
  • Neobviňujte, neurážejte, nenapadejte a neodsuzujte někoho, kdo se vám se svou orientací či identitou svěří. I když jsou vaše vlastní názory na LGBT identitu negativní, nechte si je v tuto chvíli pro sebe. Později se o nich můžete bavit.
  • Zeptejte se na to, co vás zajímá. Nebojte se o tom mluvit. Ale nevyslýchejte a ani nečekejte, že získáte odpověď na všechny své otázky.
  • Dopřejte si čas se s tím sami vypořádat, ale snažte se být oporou. Zpracování této informace může trvat dlouhou dobu, ale váš blízký vás potřebuje po celou tu dobu, stejně jako kdykoli předtím.
  • Respektujte důvěrnost rozhovoru, pokud si daná osoba nepřeje, abyste to sdělovali někomu dalšímu.
  • Respektujte také konkrétní situaci, v jaké se daná osoba nachází, jak chápe sama sebe. Může se vám svěřovat ve chvíli, kdy si sama není jistá, svou identitu teprve hledá a může být v rámci procesu coming outu ve fázi, kdy se vyrovnává se svou sexualitou. Respektujte její tempo a nesnažte se na ni tlačit (např. ať je jasně definuje, ať to řekne někomu dalšímu, apod.)

   

  Čeho se v komunikaci vyvarovat:

  • Jakýchkoli forem fyzického násilí (facky, údery) v reakci na LGBT identitu jedince
  • Urážek, verbálního napadání, zesměšňování a agresivity
  • Vyloučení LGBT jedince z rodinných událostí a aktivit
  • Zamezování styku s LGBT přáteli a omezování přístupu k informacím
  • Svalování viny na jedince v případě šikany nebo diskriminace na základě jeho sexuální orientace nebo genderové identity
  • Zatracování a odsuzování identity jedince jako prohřešku vůči Bohu a náboženství
  • Dávání jedinci najevo, že se za něj rodina stydí nebo jím pohrdá, obviňování z toho, že svým chováním a svou identitou zostuzuje rodinu
  • Zakazování otevřeně projevovat svou identitu nebo o ní mluvit s ostatními v rámci rodiny či v okolí

   

  Jak se vyrovnávat s coming outem blízkého člověka?

  • Nesnažte se uspěchat proces přijetí coming outu vašeho blízkého. Nedávejte si vinu za to, že váš blízký je LGBT.
  • Pro rodiče může být těžké přijmout sexuální orientaci (a genderovou identitu) dítěte, ale i když nejste úplně srovnaní s touto skutečností, přesto se stále jedná o vaše dítě, které potřebuje vaši lásku a náklonnost.
  • I když teď možná cítíte celou škálu emocí, které nemusejí být jen pozitivní, bylo by chybou si uzavřít cestu k vašemu blízkému. Proto i když to teď může být těžké, zkuste ho/ji podporovat. Nemusíte být ve stavu úplného přijetí, abyste mohli udělat správnou věc. Někomu může trvat měsíce než se s coming outem svého blízkého vyrovná, pro někoho to mohou být roky. Váš blízký vás ale potřebuje teď.
  • Mluvte spolu. Zajímejte se o život vašeho blízkého. Nesnažte se to změnit nebo mu/jí to rozmluvit. Podobné pokusy nefungují a jenom vás vzájemně odcizí. Pamatujte, že je pořád tím stejným člověkem, jakým byl, než se vám svěřil. Pokud vám na něm záleží, snažte se ho přijmout takového, jaký je.
  • Mluvte o svých pocitech a pochybnostech s někým, komu důvěřujete (přátelé, rodina, terapeut…). Rozpoznejte své pocity a dovolte si je prožít, potřebujete se s touto informací vyrovnat. Zároveň si ale vždy uvědomujte, že váš blízký by neměl být hromosvodem pro vaše negativní pocity. Není vaše vina, že je lesba/gay/bisexuální/trans, a stejně tak by bylo chybou z toho vinit dotyčnou osobu.
  • Být oporou však občas může znamenat nutnost vyrovnat se s tím, že s vámi bude chtít svůj život sdílet. Pokud se na to ještě necítíte, dejte to vhodně najevo. Pokud si nejste jisti, jak říct, že ještě potřebujete čas na vyrovnání se, můžete použít třeba podobné fráze:

  Snažím se tě pochopit a podpořit, ale zrovna teď je pro mne těžké o tom mluvit.
  Mám tě rád/ráda, jsi pořád moje dítě, ale potřebuju nějaký čas, abych se s tím srovnala/srovnal.
  I pro tebe to byl proces a potřeboval/la jsi čas se s tím vyrovnat, já taky potřebuji čas, abych se s tím vyrovnal/la.

  • Buďte otevření, zajistěte si informace a podporu – na internetu, v literatuře, od lidí, kteří mají podobnou zkušenost (o tom, co znamená být LGBT osobou, s jakými problémy se LGBT lidé mohou ve společnosti potýkat, atd…)
  • Být LGBT neznamená nemít možnost založit rodinu, mít fungující partnerské vztahy nebo si pořídit děti. Pokud máte obavu, že si váš blízký zbytečně komplikujete život a máte o něj starost, o to víc mu buďte oporou. Podpora blízkého člověka je pro LGBT osoby velmi důležitá.