Slovníček pojmů

LGBT (nebo v širší verzi se někdy objevuje jako LGBTIQ)  = zkratka, která se užívá pro souhrnné označení leseb, gayů, bisexuálních, trans (v širší verzi zkratky zahrnuje také intersex a queer) osob coby sexuálních a genderových menšin

Coming out = proces rozpoznávání své sexuální orientace či genderové identity a začleňování tohoto aspektu osobnosti do svého osobního a společenského života i jeho sdílení s ostatními.

Sexuální orientace = sexuální a citová přitažlivost k dalším osobám – rozlišují se kategorie heterosexuální (k osobám opačného pohlaví), homosexuální (k osobám stejného pohlaví) či bisexuální (k osobám obou pohlaví)

Genderová identita = jak sami sebe pojímáme ve vztahu ke kategoriím mužství a ženství. Genderová identita může, ale také nemusí být v souladu s tím, jaké je naše sociální pohlaví –gender (jak nás vnímají ostatní lidé jako muže nebo ženy) – nebo biologické pohlaví (jaké jsou naše tělesné pohlavní znaky). Někteří lidé svou identitu chápou mimo tyto kategorie (viz transgender a queer).

Bisexulita = citová a sexuální orientace na osoby obou pohlaví; bisexualita má různé variace, neznamená to, že přitažlivost k mužům a ženám se projevuje stejnou měrou nebo že bisexuální lidé vyhledávají vztahy s muži i ženami zároveň.

Gay = označení pro homosexuálního muže

Lesba = označení pro homosexuální ženu

Transgender = bývá používáno jako souhrnné označení pro transsexuální osoby (sebepojetí transsexuálního člověka se neshoduje s tím, jaké pohlaví mu bylo přiděleno při narození) a další osoby, jejichž genderová identita (jak sami sebe pojímají ve vztahu ke kategoriím mužství a ženství) neodpovídá jejich biologickému pohlaví a pohlavní kategorii muž / žena

Queer = používá se jako zastřešující pojem, označující lesby, gaye, bisexuální, intersexuální a transgender osoby případně se užívá k označení člověka, který svou identitu definuje mimo tyto kategorie nebo kategorie normativní heterosexuality

Intersexualita = zahrnuje řadu medicínských diagnóz, které označují poruchy pohlavního vývoje, které se projevují variacemi reprodučního a pohlavního systému na úrovni pohlavních znaků, chromozomů, gonád nebo pohlavních orgánů a vymykají se standarním představám o mužském nebo ženském těle
(např. jedním z typů intersexuality je tzv. deficit 5α-reduktázy, kdy má jedinec – jehož chromozomy odpovídají mužským XY – až do puberty ženský vzhled a v pubertě se jeho tělo začne maskulinizovat, včetně genitálu).